Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len „VOP“)

 1. Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti LAB s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1195/45, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 50 644 475, DIČ: 2120412679, IČ DPH:  SK2120412679, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31068/S (ďalej len „Spoločnosť“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetového obchodu ennacca.com (ďalej len „E-shop“).

Identifikácia predávajúceho:

Sídlo spoločnosti: LAB s.r.o., Hviezdoslavova 1195/45, 974 01  Banská Bystrica
IČO: 50 644 475
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31068/S
DIČ: 2120412679
IČ DPH: SK2120412679
Kontakt: +421 903 133 243, e-mail: info@ennacca.com
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN/:

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi spoločnosťou a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

 1. Definícia pojmov
  • E-shop – je internetový obchod spoločnosti LAB s.r.o. umiestnený na internetovej stránke ennacca.com, umožňujúci nakupovanie tovarov ponúkaných spoločnosťou LAB s.r.o. na uvedenej stránke.
  • Kupujúci – je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou LAB s.r.o. kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný cez E-shop a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti LAB s.r.o. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  • Kúpna zmluva uzavretá na diaľku – je zmluva, ktorá sa dojednáva a uzatvára použitím akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie a zároveň bez súčasného fyzického kontaktu spotrebiteľa a predávajúceho (a to až do uzavretia zmluvy) (ďalej aj ako „Zmluva“).
  • Oprávnená osoba – je osoba odlišná od Kupujúceho uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  • Aktuálna ponuka – je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke ennacca.com , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a cenu.
 1. Uzavretie kúpnej zmluvy
  • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej spoločnosť LAB s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie Zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy so strany spoločnosti LAB s.r.o.
  • Predmetom Zmluvy je záväzok spoločnosti LAB s.r.o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej aj ako „poštovné“)
  • Návrh na uzavretie Zmluvy (ďalej aj ako „Objednávka“) je možné uskutočniť prostredníctvom Objednávkového formulára  na internetovej stránke ennacca.com  a jeho odoslaním, osobným alebo písomným objednaním.
  • Objednávka obsahuje vyjadrenia súhlasu kupujúceho s týmito VOP, čím kupujúci tiež vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od Zmluvy v zmysle čl. 8 týchto VOP a vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré v Objednávke uviedol sú pravdivé.
  • K prijatiu návrhu na uzatvorenie Zmluvy (Objednávky) nedôjde:
 • odmietnutím objednávky spoločnosťou LAB s.r.o.
  • Zmluva je uzavretá v okamihu, keď potvrdenie objednávky nadobudne účinnosť, ktorým je doručenie potvrdenia Objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho.
  • Kupujúci nemá nárok na uzavretie Zmluvy. Spoločnosť LAB s.r.o. je oprávnená odmietnuť Objednávku aj mlčky a bez uvedenia dôvodu.
  • Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti LAB s.r.o.. Návrh na zmenu Zmluvy spoločnosť LAB s.r.o. nie je povinná prijať.
 1. Kúpna cena
  • Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých tovaroch, v objednávke ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.
  • Kúpna cena je uvádzaná v mene Euro a zahŕňa DPH.
  • Kúpna cena nezahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne.
  • Kupujúci sa uzavretím Zmluvy zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane nákladov s dodaním tovaru (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti LAB s.r.o. a to jedným z uvedených spôsobov, ktorý si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:
 • platba bankovým prevodom
 • dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • platba pri osobnom prevzatí tovaru
 • Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje od spoločnosti LAB s.r.o. zaslané kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorý platbu zrealizuje bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet spoločnosti LAB s.r.o. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenie variabilného symbolu, nemusí byť platba správne priradená k jeho objednávke.
 • Pri platení tovaru dobierkou kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.
 • Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na bankový účet spoločnosti LAB s.r.o. alebo v prípade platby pri prevzatí tovaru odovzdaním Celkovej ceny oprávnenej osobe (kuriér, pracovník Slovenskej pošty, atď).

 

 1. Dodacie podmienky a miesto dodania
  • Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť LAB s.r.o. povinná kupujúcemu dodať dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade) je 7 dní od potvrdenia objednávky. Tovar na objednávku je dodaný podľa dohody.
  • Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku alebo osobné prevzatie a zaplatenie na prevádzke začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti LAB s.r.o. v prípade, ak kupujúci pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, dodacia lehota začína plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
  • Dostupnosť tovaru je uvedená na stránke ennacca.com pri každom tovare. Táto dostupnosť je orientačná a v prípade, že spoločnosť zistí, že uvedený tovar nie je na sklade, čiže je nedostupný, spoločnosť LAB s.r.o. kupujúceho o tejto skutočnosti informuje. Kupujúci sa môže rozhodnúť odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo akceptuje predĺženú dobu dodania. Ak bola Celková kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť LAB s.r.o. kupujúcemu uhradenú Celkovú kúpnu cenu vráti bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené kupujúcim najneskôr do 14 dní.
  • Miestom dodania objednávky je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

 1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania a dodanie tovaru
  • Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
  • Doručovanie tovaru je realizované nasledovne:
   • Slovenská pošta
   • Kuriér
   • Osobný odber

Záväzok spoločnosti LAB s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe a prevzatím objednaného tovaru kupujúcim alebo oprávnenou osobou v mieste dodania. Daňový doklad – faktúra, je priložená v balení.

 1. Zodpovednosť za vady
  • Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovarov upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  • Zodpovednosť za vady tovarov, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré medzi spoločnosťou LAB s.r.o. a kupujúcim nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 1. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
  • Ak tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku zrušiť. V prípade takéhoto zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky. Ak bola Celková kúpna cena zaplatená a došlo k zrušeniu objednávky, spoločnosť LAB s.r.o. vráti kupujúcemu už zaplatenú Celkovú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené kupujúcim.
  • V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke ennacca.com . Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
 2. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 3. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 4. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 5. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 6. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 7. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 8. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 9. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
 10. predaj zvukových záznamov obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 11. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 12. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací
 13. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Zrušene objednávky, ako aj v odstúpenie od zmluvy je potrebné uplatniť písomne a uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru a číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosti zrušenia objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám zrušenie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe doporučenou poštou na adresu LAB s.r.o., Hviezdoslavova 45, 974 01 Banská Bystrica  alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@ennacca.com. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť nami zaslaný formulár, prípadne si ho môžete stiahnuť tu (odstúpenie od zmluvy.doc, odstúpenie od zmluvy.pdf)
  • V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť LAB s.r.o, povinná zaslať kupujúcemu e-mail, v ktorom potvrdí kupujúcemu doručenie odstúpenia od zmluvy.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti LAB s.r.o. najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  • Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť LAB s.r.o. povinná:
 14. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: LAB s.r.o., Hviezdoslavova 45, 974 01 Banská Bystrica, alebo ho osobne odovzdať na tejto adrese . Odporúčame Vám tovar odoslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúru. Tovar nám neposielajte dobierkou, nakoľko dobierku neprevezmeme.
 15. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie

a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 • Spoločnosť LAB s.r.o. nie je povinná uhradiť kupujúcemu náklady, ak si spotrebiteľ výslovne

zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou LAB s.r.o. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežná spôsob doručenia ponúkaný LAB s.r.o.

 • Spoločnosť LAB s.r.o. je oprávnená zadržať vrátenie Celkovej kúpnej ceny až do momentu

vrátenia tovaru kupujúcim ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka spoločnosti LAB s.r.o.. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru, spoločnosť LAB s.r.o vráti kupujúcemu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenú na tovare. Pohľadávka spoločnosti LAB s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť LAB s.r.o. kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar prevezme osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru spoločnosti LAB s.r.o. znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Spoločnosť LAB s.r.o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 1. ak pri platbe na účet spoločnosti LAB s.r.o. kupujúci nezaplatil Celkovú kúpnu cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci, ktorý objednávku nezrušil a tiež od zmluvy neodstúpil, neprevezme objednaný od kuriéra v dohodnutom mieste dodania, na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti LAB s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť LAB s.r.o. schopná tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti LAB s.r.o. inak ho zaobstarať.
  • Odstúpenie spoločnosti LAB s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď odstúpenie je doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy e-mailom. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť LAB s.r.o. kupujúcemu v lehote do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  • Odstúpenie od zmluvy spoločnosťou LAB s.r.o. sa nedotýka nároku spoločnosti LAB s.r.o. na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

 

 1. Ochrana osobných údajov
  • Spracúvanie osobných údajov získaných spoločnosťou LAB s.r.o. sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).
  • Spoločnosť LAB s.r.o. prijala zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, nakoľko bezpečnosť osobných údajov našich potenciálnych alebo existujúcich zákazníkov bola a je pre nás veľmi dôležitá. Tieto zásady s prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami zabezpečia aj naďalej vysokú ochranu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete vo dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejnenom na web stránke.
 1. Záverečné ustanovenia VOP
  • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1.11.2019.
  • Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke ennacca.com .
  • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanovenia týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecných záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou normou má prednosť všeobecne záväzná právna norma.
  • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Vydané dňa : 1.11.2019

LAB s.r.o.