Vážení zákazníci,

prosíme Vás, aby ste si našli chvíľu na prečítanie týchto informácií, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Veríme, že uvedené informácie budú pre Vás dostatočne zrozumiteľné. Prípadné otázky Vám radi zodpovieme, stačí nám napísať na e-mail: info@ennacca.com.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť LAB s.r.o. prijala zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, nakoľko bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám zveríte, bola a je pre nás veľmi dôležitá. Tieto zásady s prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami zabezpečia aj naďalej ochranu Vašich osobných údajov

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 16 rokov) spracovávame, len ak za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Prijaté podmienky ochrany osobných údajov, ktoré platia aj voči deťom v nezmenenom rozsahu, sú pre spracúvanie údajov detí plne postačujúce. Zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati nie je v rozpore s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami, ako aj o jeho právach, zrozumiteľne informujete nesiete Vy ako rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa.

Na ochranu osobných údaj dohliada dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Kto spracúva Vaše osobné údaje – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ LAB s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1195/45, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 50 644 475, DIČ: 2120412679, IČ DPH:  SK2120412679, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 31068/S ( ďalej “LAB s.r.o.“).

Spracúvanie osobných údajov získaných spoločnosťou LAB s.r.o. sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú alebo budú spracúvané na vybavenie Vašej objednávky, jej doručenie, pre spracovanie Vašich platieb, pre prípad Vašich reklamácií a sťažností.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, použijeme na vytvorenie a spravovanie Vášho účtu. Vytvorením účtu získate históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu. Budete mať jednoduchú možnosť na aktualizovanie Vašich osobných údajov, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. 

Vaše osobné údaje spracúvame alebo budeme spracúvať, aby sme Vám mohli posielať aktuálne ponuky našich produktov, informácie našich predajných akciách, zľavách. Ponuky a informácie Vám budeme posielať o produktoch, ktoré súvisia s produktmi, ktoré ste si u nás objednali.

Vaše osobné údaje sú alebo budú použité na účely plnenia si zákonných povinností a to predovšetkým na spracovania účtovníctva a v prípade potreby pre správne orgány, orgány činné v trestnom konaní a súdu.

Aké osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe

Vybavenie objednávky

Za účelom vybavenia Vašej objednávky, čiže za účelom plnenia zmluvy spracúvame tieto nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa. Spracúvanie týchto údajov zahŕňa všetky činnosti od prijatia objednávky, jej spracovanie, zaplatenie a doručenie Vašej objednávky.

Právnym základom pre tento účel spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, alebo opatrenia pred plnením zmluvy.

Marketing

Nakoľko Vám chceme poskytnúť zľavu na prvý nákup, budeme spracúvať e-mail ako osobný údaj.

Právnym základom pre tento účel je udelenie súhlasu. Zľavu Vám poskytneme po zaregistrovaní Vašej e-mailovej adresy udelením výslovného súhlasu na tento účel.

Aby sme Vás mohli informovať o nových produktoch, predajných akciách, zľavách, spracúvame alebo budeme spracúvať tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Právnym základom na tento účel je udelenie súhlasu. Zasielať tieto informácie Vám budeme len na základe Vášho výslovného dobrovoľného súhlasu, ktorý nám udelíte. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať a toto odvolanie nebude mať vplyv na dokončenie Vašej objednávky alebo na Vašu registráciu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme na uvedené účely ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

Plnenie zákonných povinností

Za účelom plnenia si zákonných povinností budeme spracúvať tieto osobné údaje: ID zákazníka, číslo objednávky, predmet objednávky, titul, meno, priezvisko, adresa, výška transakcie, dátum transakcie.

Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je plnenie si zákonných povinností a to predovšetkým vyplývajúcich z právnych predpisov o účtovníctve.

Kto má prístup k Vaši osobným údajom

K Vašim osobným údajom máme prístup my ako prevádzkovateľ – LAB s.r.o.. a sú spracúvané našimi zamestnancami. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú poučené a viazané mlčanlivosťou, ktorá ich zaväzuje aj po ukončení spolupráce s našou spoločnosťou.

Spracovávaním osobných údajov poverujeme aj spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré sme stanovili. V prípade, že je k spracúvaniu osobných údajov potrebný Váš súhlas, odovzdávame spracovateľom údaje len vtedy, ak ste súhlas udelili a len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu.

Spracovateľmi sú:

 • prepravné spoločnosti: Slovenská pošta a.s., dopravná spoločnosť
 • Google LLC (nástroje marketingu Google Analytics)
 • Facebook, Inc. (nástroj on-line marketingu)
 • spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo

Osobné údaje sme povinný poskytnúť v prípade, že nás o to požiada správny orgán, súd, polícia SR, prípadne iné orgány činné v trestnom konaní. Tiež ich poskytneme na uplatnenie alebo ochranu práv, majetku, bezpečnosti ostatných užívateľov služieb a ďalších osôb.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje na účel  vybavenia Vašej objednávky uchovávame po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru.

Vaše údaje za účelom marketingu – zasielanie noviniek uchovávame len do doby, kým neodvoláte svoj súhlas. Ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich údajov za účelom marketingu, Vaše údaje budú vymazané.

Osobné údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch uchovávame v zmysle platnej legislatívy.

INFORMÁCIE K SÚBOROM COOKIES

Čo sú súbory cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení a obnovujú sa pri vašej opakovanej návšteve.

Na našej stránke sú spustené cookies Google Analtytics, ktoré nám prinášajú informácie, ako naši zákazníci využívajú našu stránku, aby sme mohli obsah web stránky,  jej dizajn a funkcionalitu prispôsobiť Vašim potrebám a tým Vám to uľahčí využívania web stránky. Tieto cookies sú anonymné a nie sú spájané so žiadnymi osobnými údajmi našich návštevníkov stránky a zákazníkov.

Ak navštevujete naše stránky, ktoré prevádzkujú poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagam, Pinterest, atď., nemáme kontrolu nad používaním týchto cookies, nakoľko nie sme prevádzkovateľom týchto stránok.

Údaje cookies neuchovávame. Zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia ich môžete jednoducho vymazať. Informácie, ako tieto informácie vymazať nájdete vo vašom internetovom prehliadači v časti „Pomoc“.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Právo na informácie

Každý, koho osobné údaje sú spracúvané, môže nás požiadať o informácie, či sa spracúvajú jeho osobné údaje a ak áno, má právo na prístup k svojim osobným údajom a to:

–           za akým účelom ich spracúvame

–           aké osobné údaje spracúvame

–           komu tieto údaje poskytujeme

–           aká je  doba uchovávania osobných údajov.

Právo na opravu

Ak spracúvame osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne, alebo sú neúplné, máte právo nás žiadať o och opravu.

Právo na vymazanie

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo žiadať ich vymazanie okrem týchto okolností:

 • máte u nás evidovanú objednávku, ktorá nebola odoslaná, alebo bola odoslaná len jej časť
 • máte voči našej spoločnosti záväzok vo forme nevyplatenej faktúry,
 • ak ste uskutočnili nákup, Vaše osobné údaje uchovávame za účelom plnenia si zákonných povinností

Právo na obmedzenie spracúvania

Na základe Vašej žiadosti obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

 • ak uvediete, že Vaše osobné údaje sú nesprávne,
 • ak je spracovanie nezákonné a podáte námietku proti vymazaniu, môžete žiadať namiesto toho obmedzenie ich používania
 • ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie a uplatňovanie Vašich právnych nárokov
 • ak namietate oprávnený záujem spracúvania, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov do overenia tohto oprávneného záujmu

Právo na prenosnosť

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo získať tieto osobné údaje, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi, ak to je možné z technického hľadiska.

Právo namietať

V prípade, že si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete:

 • požiadať nás o vysvetlenie
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

V prípade, že si budete chcieť uvedené práva uplatniť, kontaktujte nás e-mailom na adrese nfo@ennacca.com.

Právo podania sťažnosti orgánu dozoru

Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Tiež máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Na záver

Ďakujeme Vám, že ste si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali. Tento dokument budeme aktualizovať vždy, ak sa zmenia akékoľvek podmienky spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak nájdeme možnosť ako ešte ochranu Vašich osobných údajov „vylepšiť“.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.